ENTTEN TENTTEN – uusi yhteinen perintö. Kotoutumista vastavuoroisesti.

1.9.2016 - 1.9.2017

Kemin historiallinen museo

ENTTEN TENTTEN – uusi yhteinen perintö. Kotoutumista vastavuoroisesti.  Perinteisiä suomalaisia sekä monikulttuurisia leikkejä, loruja ja leluja suomalaisille ja uussuomalaisille lapsille Suomi 100 vuotta- teemalla.

Hankkeen strateginen tausta ja tavoitteet

Hanke toteutetaan yhdessä Kemin historiallisen museon, Kemin Lastenkulttuurikeskuksen,kanssa. Hallinnoijana hankkeessa toimii Kemin historiallinen museo.

Kemin historiallinen museo ja Kemin Lastenkulttuurikeskus ovat osa Kemin kaupungin kulttuuripalveluja. Kemin museotoimen strategiana on edistää kulttuuriperintöä koskevan tiedon saatavuutta sekä järjestää näyttelytoimintaa. Kohderyhmänä on toiminta-alueen väestö, oppilaitokset, matkailijat, taidelaitokset ja taiteen harrastajat ja harjoittajat. Lastenkulttuurikeskuksen strategiana on tehdä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja tuottaa taide- ja kulttuuripalveluja yhteistyössä Kemin kulttuurilaitosten ja muiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kanssa. Lastenkulttuurikeskus edistää lastenkulttuuripalveluiden saavutettavuutta tarjoamalla maksuttomia, helposti lähestyttäviä palveluja. Kulttuuripalveluja tarjotaan sekä suoraan perheille että päivähoidon ja koulujen kautta.

Entten tentten- hankkeen tavoite on näiden strategioiden mukaisesti kehittää luonteva ja helposti saavutettava kanava museopedagogiseen tapahtumaan ja kulttuurikasvatukseen yhdessä eri kulttuuritoimijoiden, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Tämä tavoitetaan luomalla uusia, innovatiivisia ja yhteisiä toimintoja, jotka ovat ennen kaikkea käyttäjälähtöisesti toteutettuja ja näin ollen helppo tuotteistaa museon ja lastenkulttuurikeskuksen pysyväksi toiminnaksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 jälkeen.

Kemiin on muuttanut jo 1920-luvulla merkittävä väestö ortodoksiuskoisia itäkarjalaisia pakolaisia. Kemi otti pakolaiset vastaan ja he työllistyivät paikallisiin sahalaitoksiin sekä perustivat perheitä tänne. Integroituminen ja kotoutuminen onnistui hyvin pakolaisten opetellessa paikalliset tavat ja perinteet sekä myös ylläpitämällä omaa kulttuuriperintöä ja uskontoaan.

Viime vuosina Kemiin on saapunut pakolaisia eri maista jäädäkseen tänne asumaan.

Tavoitteena on auttaa näiden maahanmuuttajien ja pakolaisten lapsien ja heidän perheidensä kotoutumista uuteen kotimaahan. Tärkeä osa maahanmuuttajaperheen integraatiota on uuden kotimaan perinteiden ja kulttuurin tunteminen. Onnistunut kotoutuminen edistää lasten ja perheiden hyvinvointia uudessa kotimaassa. Kemin historiallinen museo ja Kemin Lastenkulttuurikeskus haluaa omalta osaltaan olla mukana auttamassa tänne muuttaneita lapsia osaksi suomalaista yhteiskuntaa esittelemällä perinteisiä leikkejä, leluja ja loruja sekä suomalaisia tapoja. Tavoitteena on vastavuoroisesti myös oppia uutta monikulttuuriselta kaupungin väestöltä ja olla mukana luomassa uutta yhteistä perintöä.

Hankkeen tavoitteena on käyttäjälähtöinen yhteiskehittäminen ja innovaatioalusta, joka mahdollistaa tapahtuman tuotteistamisen pysyväksi toiminnaksi:

1. Luoda kaksivuotinen pilottitapahtuma, joka Suomi 100 vuotta aikamatkan hengessä tuo jälleen esille ja eläväksi perinteisiä suomalaisia leikkejä, leluja ja loruja suomalaisille ja uussuomalaisille lapsille.

2. Luoda yhteinen, pysyvä ja innovatiivinen toimintamalli maahanmuuttajien kotoutumiseen ja monikulttuuriseen oppimiseen sekä vastavuoroiseen kotoutumiseen.

3. Luoda innovaatioalusta, joka kattaa oppimistapahtuman koko elinkaaren, ideasta testaukseen ja testauksesta tuotteeksi ja tapahtumaksi.

4. Luoda käyttäjälähtöinen malli, joka synnyttää uusia innovaatioita.

5. Yhdistää paikalliset toimijat ja muutkin organisaatiot kuin kulttuurilaitokset tuottamaan kulttuuriperinnön oppimismateriaalia.

6. Oppia uutta Kemi kaupungin kulttuurien moninaisuudesta

Entten tentten- pilottitapahtuma toteutetaan kahden vuoden aikana kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävällä leikki- ja työpajapäivillä. Entten tentten- päivät ovat yksi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 tapahtumista museossa. Päivät on suunnattu päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille ja erityisesti huomioidaan maahanmuuttajaperheiden lapset. Päivien aikana lapset leikkivät perinteisiä suomalaisia sisä- ja ulkoleikkejä, askartelevat erilaisilla vanhoilla menetelmillä (esim. keitetyllä perunalla liimaaminen), tunnistavat jo leikeistä kadonneita leluja ja esineitä sekä loruilevat perinteisiä loruja. Päivien aikana opetellaan myös leikkimään maahanmuuttaja lapsien ja heidän kulttuurinsa perinteisiä leikkejä. Toiminta tapahtuu museon ja Kemin kulttuurikeskuksen tiloissa ja ulkoleikkien osalta siihen soveltuvissa puistoissa ja ulkoilualueilla. Lapsille hankitaan aikamatkaa ja työpajatoimintaa varten asuiksi esiliinat, nenäliinasta solmitut hatut ja huivit.

Hankkeeseen on avustuksella palkattu hankesuunnittelija FM Janne Kuoppala 4 kuukaudeksi. Jannen tavoitat +358406413105, janne.kuoppala@kemi.fi